Abstrakta

 

Jak připravit abstrakt?

Abstrakta budou vytištěna v samostatném čísle časopisu Klinická biochemie a metabolismus a všichni registrovaní účastníci ho obdrží v materiálech při registraci.

Každý účastník sjezdu musí být řádně zaregistrovaný a musí mít uhrazený odpovídající registrační poplatek.

Abstrakt (přednášky či posteru) zašlete laskavě prostřednictvím formuláře pro vložení abstrakt.

DEADLINE PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT přes ONLINE formulář je 20. 5. 2023.

 

DŮLEŽITÁ DATA:

1. Abstrakta posterů i vyzvaných přednášek prosíme vkládat online nejpozději do 20. 5. 2023 a ta budou posouzena komisí a do 20. 6. 2023 dostanete vyrozumění o přijetí či nepřijetí.
2. Termíny je nutné dodržet, aby mohla být abstrakta sjezdu zveřejněna v časopise Klinická biochemie a metabolismus č.3/2023

 

DŮLEŽITÉ:

1. Jednotlivé bloky budou sestaveny z především z vyzvaných přednášek.
2. Účastníci sjezdu se mohou hlásit k prezentaci posterů.

 

PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

1. ABSTRAKT MUSÍ BÝT KONCIPOVÁN TAKTO:

1. název, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému v češtině (slovenštině), povinně též v angličtině
2. autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou
3. pracoviště autorů
4. elektronická adresa (e-mail) prezentujícího autora
5. vlastní text abstraktu musí být členěn na:
1. cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou)
2. metody: stručný popis užitých metod, dostačující k poznání, jak byly získány výsledky
3. výsledky: stručný souhrn
4. závěr: zhodnocení získaných výsledků

2. ABSTRAKTA MUSÍ DÁLE SPLŇOVAT NÁSLEDUJÍCÍ KRITERIA:

1. kompletní text abstraktu (včetně názvu, anglického překladu názvu, autorů a pracoviště) má maximální rozsah 2 500 znaků včetně mezer
2. v názvu abstraktu neužívejte zkratky
3. zkratky v textu mohou být užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich význam
4. text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy
5. pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec odstavce, klávesou ENTER

3. JAKMILE EDITOR OBDRŽÍ ABSTRAKT, ZAŠLE VÁM POTVRZENÍ O JEHO ÚPLNOSTI A ČITELNOSTI.